Linux 下服务方式启动 tomcat,如何部署 Java 探针?

安装部署
java
tomcat

#1

对于所有 Java 语言应用来说,部署探针的核心都是在 java 启动命令中添加配置项:-javaagent:XXXXX,所以只需要找到对应的启动文件,添加如下格式语句即可:

JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS% -javaagent:/path/to/OneAPM/oneapm.jar"


例子:
/etc/init.d/ 下文件 tomcatd.sh
tomcatd.sh (8.7 KB)